top of page

DRIFTS- & ORDENSREGLER

§1. Virkeområde og myndighet

Regelverket gjør seg gjeldende for båthavnen Skjongholmen Marina, med tilstøtende landarealer avsatt for blant annet parkering, og omfatter all virksomhet samt opphold innenfor området. 

Kjøpere er kontraktert til å være kjent med - og følge - til enhver tids gjeldende regelverk for havnen. M&M Prosjektutvikling Ålesund AS forbeholder seg den uinnskrenkede retten til å fastsette og endre det gjeldende regelverket. 

§2. Adgang

Kun kjøpere med gjeldende inngåtte kontrakter har mulighet til å entré anlegget, og benytte sine plasser. 

§3. Alminnelige ordensregler

Enhver som ferdes i området skal opptre hensynsfullt og være varsomt - og dermed aktivt forebygge mot fare, skade, unødig hindring og støy. Kun styrefart 3 knop er tillatt i havnen. Forøvrig skal sjøveisregler følges. Båtførere skal ta nøye omsyn til havnens øvrige trafikk og båter. Kjøring i og nær havnen skal skje med lav fart, slik en ikke skaper bølger som påvirker båter som ligger fortøyd. 

Fartsgrense på sjøen for motorbåt: 5 knop under 50 meter fra land, 20 knop 50-100 meter fra land. 

Regler for vannscooter: 5 knop under 400 meter fra land. 

Vannsport og lekekjøring; 400 meter fra land . 

Det er ingen avfallsordning i havnen - nedgravd løsning i tilknytning til Skjongholmen Strand kan i midlertidig benyttes til restavfall. Spillolje, filler, batterier, maling etc. må den enkelte medbringe ut  av området og deponere annensteds på foreskrevet vis. Det er strengt forbudt å kaste noe innenfor eller rett utenfor havnens grenser. 

Det er ikke tillatt  fiske og etterlate fiskeavfall i havnen. Joller eller utstyr skal ikke kunne hensettes på bryggen eller innenfor området for øvrig. Ved lensing av vann skal man forsikre seg om at spillolje eller andre forurensende væsker ikke blir lenset ut sammen med bunnvannet. Septiktank kan ikke tømmes i  havnebassenget. 

Det er ikke tillatt å utføre større reparasjonsarbeid innenfor havneområdet. 
Aktiviteter skal utføres utenom kirketid og alle helligdager, og innenfor kl. 08:00-20:30 alle dager. Benyttelse av høytrykksspyler, poleringsmaskin og elektriske håndverktøy, samt. andre apparater som medfører tilsvarende støy, går inn under definisjonen "aktiviteter". 

Båter fortøyd i havnen kan ikke nyttes til fast beboelse. 

Det er ikke lovlig å bedrive næringsvirksomhet direkte fra båtplassen eller i havnen. 

Det oppfordres til å ta hensyn til andre båteiere, og gjøre havnen og omkringliggende område til en trygg, sikker og god plass for samtlige involverte. 

§4. Vann og strøm

Uttak av vann og/eller strøm skal kun skje under vedvarende tilsyn og tilknyttet, individuelt ansvar. Enhver skjøteledning strukket fra strømuttak og frem til båt/verktøy skal betraktes og behandles som provisorisk anlegg.

§5. Parkeringsplassen

Det oppfordres til å utnytte parkeringsplassene maksimalt.

§6. Overtredelser

Moldskred AS forbeholder seg retten til å fjerne alt som er etterlatt på bryggen eller innenfor området for øvrig for eierens regning, uten plikt til å bevare aktuelle objekter. Båter som ligger i anlegget kan fjernes av M&M Prosjektutvikling Ålesund AS, for eiers regning og risiko. Likeledes kan feilparkerte motorkjøretøyer fjernes for eiers regning og risiko. Alvorlige og/eller gjentakende brudd på det gjeldende regelverket kan medføre erstatninger eller fratakelse av kontrakterte objekt.

Skjongholmen Marina - båtplass Valderøya
bottom of page